O PACTT

Porozumie Akademickich Centrów Transferów Technologii jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej.

W grudniu 2015 roku przedstawiciele kilku centrów transferu technologii postanowili utworzyć Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), którego celem będzie:

 1. Integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich.
 2. Wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk.
 3. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii.
 4. Współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.
 5. Wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:
  • inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
  • inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
  • opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.

Porozumienie ma charakter ogólnopolski, a jego szeregi sukcesywnie zasilają nowi członkowie:

Reklamy