Naszym zdaniem

29/08/2017 r.

Rekomendacje Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii dotyczące „Ustawy 2.0” w zakresie współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Trzy konkursowe projekty założeń do Ustawy 2.0. w zakresie dotyczącym współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym stały się przedmiotem gruntownej analizy i dyskusji podczas III Ogólnopolskiej Konferencji PACTT w Łodzi w kwietniu 2017 roku. Dostrzegając liczne błędy oraz pominięcie wielu istotnych aspektów oraz odpowiadając na deklarację otwartości Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na opinie różnych środowisk, PACTT sformował zespół roboczy, który opracował rekomendacje środowiska akademickich centrów transferu technologii.

Według deklarowanej strategii MNiSW, jednym z celów reformy jest budowanie pomostu między nauką i biznesem. Taką właśnie misję realizują centra transferu technologii zrzeszone w PACTT.

Nasze środowisko opowiada się jednoznacznie za daleko idącą deregulacją przepisów dotyczących funkcjonowania uczelni oraz za poszerzeniem ich autonomii. Nie ulega wątpliwości, iż biurokracja oraz pewna zachowawczość uczelni, wynikające z obecnego stanu prawnego, mają negatywny wpływ na intensywność współpracy z gospodarką.

Jednocześnie jednak, deregulacji musi towarzyszyć mądra regulacja. Opisanie na poziomie nowej ustawy ogólnych zasad i ram tej współpracy jest niezbędne, aby zapewnić, iż tzw. trzecia misja uczelni, będzie traktowana na równi lub w zbliżonym stopniu co prowadzenie badań oraz dydaktyka.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rekomendacje zostały podzielone na 5 części tematycznych:

  • organizacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na uczelni
  • współpraca i wsparcie ze strony podmiotów spoza uczelni
  • rola i status centrów transferu technologii
  • prawa do wyników badań naukowych
  • komercjalizacja pośrednia

Każda z nich zawiera propozycje kwestii wymagających zdaniem PACTT uregulowania na poziomie ustawy, jak również zagadnień, które mogą zostać uwzględnione w aktach niższego rzędu lub wprowadzone poprzez programy ministerstwa lub odpowiednich agencji.

(…)


PoZNAJ pełną treść rekomendacji PACTT w formacie PDF

 

08/08/2016 r.

Opinia Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) w sprawie projektu ustawy z dnia 1 sierpnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

W imieniu Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), składamy w ramach konsultacji społecznych następujące uwagi w związku z  projektem ustawy z dnia 1 sierpnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

  • Art. 1 i art. 2 projektu ustawy:

Proponowane w projekcie zwiększenie zakresu kosztów podlegających odliczeniom podatkowym oraz zwiększenie kwot kosztów kwalifikowanych wydatków na B+R, które można odliczyć od podstawy obliczenia podatku do 100% oceniamy jednoznacznie pozytywnie. Warto przy tym podkreślić, iż już podczas prac nad tzw. „małą ustawą o innowacyjności”, środowisko centrów transferu technologii zwracało uwagę na konieczność wprowadzenia wyższych niż proponowane w obecnie obowiązujących przepisach progów odliczeń podatkowych.

Jednocześnie ponownie zwracamy uwagę na potencjalne zagrożenie związane z wprowadzeniem możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniom należności z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenia. Może to prowadzić do omijania przez przedsiębiorców uczelni i zawierania umów cywilnoprawnych bezpośrednio z pracownikami naukowymi na realizację działalności badawczo-rozwojowej, która faktycznie wykonywana będzie w uczelni z wykorzystaniem jej zasobów.

Ponadto podtrzymujemy zgłoszony w toku prac nad poprzednio wersją projektu postulat zwiększenia progów odliczenia od opodatkowania darowizn osób fizycznych na cele uczelni.

(…)


PozNAJ pełną treść opinii PACTT w formacie PDF

 

29/01/2016 r.

Propozycje Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) w zakresie usprawnienia mechanizmów komercjalizacji wyników badań naukowych poprzez nowelizację ustawy o wspieraniu innowacyjności

materiał roboczy po dyskusji z MNiSW w dniu 27.01.2016 r.

  •  Zapewnienie stabilności finansowania procesów komercjalizacji na uczelniach:

Dotychczas w polskim systemie finansowania nauki brakowało rozwiązań systemowych zapewniających środki finansowe na prowadzenie komercjalizacji wyników badań. Uczelniane centra transferu technologii prowadziły swoją działalność w zakresie komercjalizacji w oparciu o finansowanie projektowe (grantowe), co nie zapewniało należytej ciągłości tych działań. W ustawie o zasadach finansowania nauki należy zatem wyodrębnić oddzielny strumień finansowania z przeznaczeniem na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych.

(…)

  • Uwzględnienie kosztów komercjalizacji w projektach finansowanych przez NCBiR:

W budżetach projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez NCBiR, realizowanych przez uczelnie wyższe, należy wprowadzić ryczałt (narzut) w wysokości ok. 3-5% budżetu uczelni w projekcie, pozostający w dyspozycji uczelni, który byłby wykorzystywany na działania związane z komercjalizacją wypracowanych rezultatów. Uczelnia (kierownik projektu lub inna osoba umocowana) powinna decydować o tym, czy środki te skierować do uczelnianego centrum transferu technologii, czy do podmiotów zewnętrznych. Ryczałtowa forma finansowania stworzy możliwość wykorzystania tych środków wewnętrznie (przez centrum transferu), bez konieczności otrzymania faktury zewnętrznej i wypływu środków z konta projektu na konto podmiotu zewnętrznego.

  • Ocena efektywności uczelnianych CTT:

Aby w przyszłości umożliwić Ministerstwu ocenę, czy uczelnie efektywnie wydają środki na komercjalizację, o których mowa w punkcie 1., należy wprowadzić system okresowej (rocznej) oceny. Dla zapewnienia porównywalności danych z różnych uczelni, powinny zostać opracowane wskaźniki realizacji celów (produktu i rezultatu).

(…)


PoZNAJ pełną treść propozycji PACTT w formacie PDF
Reklamy